สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ

29/07/2562

สังคมคนไทยอายุยืน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สังคมคนไทยอายุยืน ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพฯ ข้าวสาร เวียงใต้ โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ การประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกทุกสำนักได้แลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนรองรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและนำเสนอต่อรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเพื่อผลักดันให้องค์กรภาครัฐและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมในการรองรับการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ตลอดจนพิจารณาถึงวิธีการบูรณาการนโยบายของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้น โดยช่วงเช้าเป็นการอภิปรายการเสนอแนวคิด เรื่อง “การสร้างระบบ กลไก รองรับสังคมคนไทยอายุยืน” วิทยากร คือ รองศาสตราจารย์ ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานคณะกรรมการปฏิรูประบบรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย สภาปฏิรูปแห่งชาติ ๒๕๕๘ และ ศาสตราจารย์ ดร.วิพรรณ ประจวบเหมาะ คณบดีวิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบรองรับสังคมคนไทยอายุยืน ๔ […]

ผู้ดูแลระบบ

20/07/2562

Submission Guide for Authors Vol. X

Submission Guide for Authors The International Journal of the Royal Society of Thailand (IJRST) is a peer-reviewed journal and all rights reserved. IJRST publishes original articles of all academic disciplines (e.g. science, law, history, arts, music) including Research articles Brief reports/communication Review articles Book reviews Perspective commentaries Letters to the editor Other related academic articles […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

Making a Difference with Leadership

Rob Hale1 and Wirichada Pan-ngum2 Maynard Leigh Associates, Rivington Street, London, UK Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit and Department of Tropical Hygiene, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand Correspondence to Wirichada Pan-ngum (PhD),Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, 420/6 Rajvithi Road, Ratchathewi, Bangkok, 10400, Thailand. Email: wirichada.pan@mahidol.ac.th; pan@tropmedres.ac Abstract In the fast-changing world […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

From Literacy to Multiliteracies in English as a Foreign Language: The Use of Graphic Organizer

Namthip Anantsupamongkol and Savika Varaporn Department of Foreign Languages, Kasetsart University, Bangkok, Thailand Correspondence to Namthip Anantsupamongkol (MA in TESOL),Department of Foreign Languages, Kasetsart University, Bangkok, Thailand. Email: nthanikkul@gmail.com Abstract Literacy education plays a vital role in preparing students for their future career. One of the current challenges that teachers face is concerned with the […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

What Editorial Standards Should be Adopted by Newspapers in Relation to Letters that Contain Health Claims?

Thomas J Peto 1, 2, Sasithon Pukrittayakamee 1, 3, 4,James J Callery 1, Weerapong Phumratanaprapin 3 Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Faculty of Tropical Medicine,Mahidol University, Bangkok, Thailand Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine,University of Oxford, Oxford, United Kingdom Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand The Royal Society […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

Porphyria Laboratory Diagnostics in Thailand

Sarawut Junnu and Chatchawan Srisawat Department of Biochemistry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand Correspondence to Chatchawan Srisawat (MD, PhD),Department of Biochemistry, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok 10700, Thailand. Email: chatchawan.sri@mahidol.ac.th Abstract The porphyrias are a group of disorders caused by defective enzymes in the heme biosynthetic pathway; […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

Genotyping Technologies for Genetic Surveillance of Drug-Resistant Malaria

Olivo Miotto1,2,3 and Mallika Imwong1,4 Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Mahidol University, Bangkok, Thailand Wellcome Sanger Institute, Hinxton, UK MRC Centre for Genomics and Global Health, Big Data Institute, University of Oxford, Oxford, UK Department of Molecular Tropical Medicine and Genetics, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand Correspondence to Olivo Miotto (PhD),Mahidol-Oxford Tropical […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

Treating and Eliminating Plasmodium vivax – Where Are and What Might be Next?

Walter RJ Taylor1,2,3 and Podjanee Jittamala4 1 Mahidol Oxford Tropical Medicine Research Unit, Bangkok, Thailand.2 Centre for Tropical Medicine, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, United Kingdom3 Service de Médecine Tropicale et Humanitaire, Hôpitaux Universitaires de Genève, La Suisse4 Department of Tropical Hygiene, Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand Correspondence to Walter […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561

The Thermal Performance and Acceptance of a Thai Bamboo House in Tanzania

Lorenz von Seidlein 1, 2, Tip Ruchaitrakul 3, Konstantin Ikonomidis 4, 5, Salum Mshamu 6, Catherine Kahabuka 6, Jacqueline L Deen 7, Jakob B Knudsen 4, 5 Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit (MORU), Faculty of Tropical Medicine, Mahidol University, Bangkok, Thailand Centre for Tropical Medicine and Global Health, Nuffield Department of Medicine, University of Oxford, […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2561
1 2 3 4 11