การแบ่งตามผู้ใช้งาน

การแบ่งตามผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยแบ่งตามกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และสมาชิกราชบัณฑิตยสภา

ประชาชน

หน่วยงานภาครัฐ

สมาชิกราชบัณฑิตยสภา (ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก)