พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี

ผู้ดูแลระบบ

03/11/2563

ราชบัณฑิตยสภาบริจาคเงิน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙

วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๑๕ น. ศ.นพ. สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ และศ.ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายก รวมทั้งศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิตและประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกันนำเงินบริจาคในนามของราชบัณฑิตยสภา เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาทให้กับศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้จ่ายกับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ได้รับบริจาคจากท่านภาคีสมาชิกและราชบัณฑิตของทั้งสามสำนักรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาทมีญาติสนิทมิตรสหายร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้และขอกุศลผลบุญ ที่ท่านได้กระทำได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีโชคและปลอดภัย

ผู้ดูแลระบบ

18/04/2563

สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระอนุญาตให้เข้าเฝ้าเพื่อขอประทานพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ประทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเข้าเฝ้าเพื่อขอประทานพรเนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓

ผู้ดูแลระบบ

08/02/2563

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินน้อมนำไปถวายวัดอุดมธานี พระอารามหลวง จังหวัดนครนายก

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานน้อมนำผ้ากฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง โดยมีราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ตลอดจนข้าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีจำนวนมาก

ผู้ดูแลระบบ

09/11/2562

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา นำราชบัณฑิต ภาคีสมาชิก ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้ดูแลระบบ

29/07/2562