ท่านจะปลอดภัยจากแคดเมียมได้อย่างไร

โครงการราชบัณฑิตยสภานำความรู้สู่สังคม บรรยายพิเศษ เรื่อง “ท่านจะปลอดภัยจากแคดเมียมได้อย่างไร” โดย รศ. นพ.สัมมน โฉมฉาย