การประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

วันพุธที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ อาคารสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗ โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาร่างข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนัก และการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา และ ร่างระเบียบราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยเงินอุปการะราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก โดยปรับให้ราชบัณฑิตที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปรกติ เพราะเหตุชรา พิการ หรือทุพพลภาพ สามารถแจ้งขอรับเงินอุปการะสามในสี่ได้