ราชบัณฑิตยสภาบริจาคเงิน ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-๑๙

วันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๙.๑๕ น. ศ.นพ. สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ศ.ดร. สมบูรณ์ สุขสำราญ และศ.ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ อุปนายก รวมทั้งศ.ดร. สนิท อักษรแก้ว ราชบัณฑิตและประธานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ร่วมกันนำเงินบริจาคในนามของราชบัณฑิตยสภา เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาทให้กับศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้จ่ายกับผู้ป่วยที่เป็นโรคโควิด-๑๙ ทั้งนี้ได้รับบริจาคจากท่านภาคีสมาชิกและราชบัณฑิตของทั้งสามสำนักรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐๐,๐๐๐ บาทมีญาติสนิทมิตรสหายร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕๐,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้และขอกุศลผลบุญ ที่ท่านได้กระทำได้โปรดดลบันดาลให้ทุกท่านมีโชคและปลอดภัย

ผู้ดูแลระบบ

18/04/2563

วช. ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา รวบรวมกูรูด้านสังคมศาสตร์ร่วมถก “จะใช้ชีวิตอย่างไร ในโลกยุค COVID-19”

กว่า 3 เดือนแล้ว ที่ทั่วโลกต้องเผชิญกับการระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งนับว่าเป็นโรคอุบัติใหม่ ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีแนวโน้มที่จะยังแพร่กระจายไปยังทั่วทุกมุมโลกอย่างต่อเนื่อง หลากหลายมุมมองหลากหลายปัญหาเกิดขึ้นตามๆ มาเป็นลูกโซ่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่นักการแพทย์และสาธารณสุขผู้ซึ่งอยู่ด่านหน้าของสงครามเชื้อโรคนี้จะต้องหาวิธีการที่จะต่อสู้กับเชื้อโรคที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและนวัตกรรม ที่เร่งค้นหาความลับที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้เชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ เพื่อทำความเข้าใจและหาทางแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ภายใต้ภาวะความเครียดและข้อจำกัดของเวลา สิ่งสำคัญที่สังคมโลกไม่สามารถปฏิเสธได้เลยจากเหตุการณ์ระบาดครั้งนี้ คือ ผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของมวลมนุษยชาติ จะใช้ชีวิตอย่างไร ในโลกยุค COVID-19 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ ราชบัณฑิตยสภา รวบรวมกูรูด้านสังคมศาสตร์ร่วมถก “จะใช้ชีวิตอย่างไร ในโลกยุค COVID-19” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้กล่าวถึงความสำคัญของกิจกรรมเสวนาในครั้งนี้ ว่าเป็นการมุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและสังคมในการใช้ชีวิตในภาวะวิกฤติการระบาดของโรค COVID-19 การลดความตื่นตระหนกและทำความเข้าใจกับสถานการณ์การแพร่ระบาด การลดความตึงเครียดและสร้างเสริมภูมิต้านทางด้านจิตใจ ความเข้าใจเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันในสังคม การส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ชุมชนเพื่อเป็นเกราะพลังทางจิตใจ การเสพข่าวที่เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและมีความเข้าใจก็จะสามารถทำให้เราสามารถผ่านวิกฤตินี้ไปได้ด้วยกัน การระบาดของโรคที่ขยายวงกว้างมาตลอดระยะเวลา 3 เดือน และยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุดได้ในเร็ววัน ส่งผลต่อ ธุรกิจ ผู้ประกอบการ แรงงาน ผู้บริโภค และพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไป สภาพคล่องทางการเงิน […]

ผู้ดูแลระบบ

13/03/2563

สถานการณ์ปัจจุบันของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ และแนวทางป้องกันและรักษา

วันนี้ (29 ม.ค. ๖๓) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 401-402 กองวิทยาศาสตร์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานแถลงข่าวให้ความรู้เรื่อง “สถานการณ์ปัจจุบันของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 และแนวทางป้องกันและรักษา”  โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ ราชบัณฑิต  ศาสตราจารย์ ดร. นพ.สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล ภาคีสมาชิก และ นพ.ปรีชา เปรมปรี  รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมแถลง สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ ไวรัสโคโรนาเป็นไวรัสขนาดใหญ่ และเป็นกลุ่มใหญ่ ดูด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน มีรูปร่างคล้ายมงกุฎ จึงเรียกว่า “ไวรัสโคโรนา”  พบได้ทั้งใน คน และ สัตว์ จำนวนมาก ไวรัสโคโรนา ที่เกิดโรคในคน แต่เดิมมี 6 สายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์ที่พบดั้งเดิม […]

ผู้ดูแลระบบ

30/01/2563