ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดสารบัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : มุมมองจากนักประวัติศาสตร์ปิยนาถ บุนนาค การปรับตัวของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เอเชียรุ่งโรจน์ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลิขิต ธีรเวคิน การสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและเอื้ออาทรในประชาคมอาเซียน : บทวิพากษ์ในเชิงปรัชญาสิวลี ศิริไล สวัสดิการสังคมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสวัสดิการสังคมในบริบทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนปฐมาภรณ์ บุษปธำรง การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการภาครัฐวิษณุ เครืองาม คัมภีร์ใบลานล้านนาอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว กาลเวลา–นักฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ : ใครเล่าสามารถฆ่ากาลเวลาได้บรรจบ บรรณรุจิ ประโยชน์นิยมในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพของจอห์น สจวร์ต มิลล์ภัทรพร สิริกาญจน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทิศนา แขมมณี แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการความขัดแย้งในใจและสร้างสันติสุขพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ แม่–กำเนิดนวนิยายสัจนิยมแนวสังคมนิยมสัญชัย สุวังบุตร ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒วงเดือน นาราสัจจ์ รายชื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์และจำหน่าย

ผู้ดูแลระบบ

01/04/2556

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

รองปก สารบัญ มรดกความทรงจำแห่งโลก : จารึกวัดโพธิ์คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ การใช้คำลักษณนามในภาษาไทยกาญจนา นาคสกุล เมื่อออกเสียงคำว่า เพชรบุรี เป็น [เพ็ดชะ/บูรี] ทำไม [บุรี] จึงกลายเป็น [บูรี]อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ คำว่า มิ่งและขวัญนววรรณ พันธุเมธา คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกริยาอาการในภาษาไทยถิ่นใต้ (อำเภอเมืองสงขลา)วิจินตน์ ภาณุพงศ์ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโชษิตา มณีใส พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : การสร้างสีสันเพื่อผู้ชมร่วมสมัยชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ฟลาเมงโก–จิตวิญญาณแห่งอันดาลูเซียไขแสง ศุขะวัฒนะ ม้าในนาฏกรรมไทยไพโรจน์ ทองคำสุก ศัพท์ศิลปะสากลในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒อัศนีย์ ชูอรุณ จินตนาการ แนวคิด และการสร้างสรรค์งานศิลปะวิบูลย์ ลี้สุวรรณ พิพิธภัณฑ์ : พระที่นั่งวิมานเมฆมาโนช กงกะนันทน์ พระพุทธเจ้าหลวงกับต้นไม้และงานภูมิทัศน์ : พระราชหัตถเลขาโปรดเกล้าฯพระราชทานเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๘–๒๔๕๓เดชา บุญคํ้า แนวคิดเรื่องความหมายและการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานสถาปัตยกรรมผุสดี […]

ผู้ดูแลระบบ

01/01/2556

Biodiversity and Sustainable Agriculture for Medicine, Health, and Food

Monnipha Sila-asnaAhnond Bunyaratvej Abstract In mid-year 2011, the world population was increased to 7 billion. The rising fi gure of world population is estimated to be 8 billion in 2025 and 9.0 billion people in the year 2050. The overgrowth will be the critical threshold for biological chaos in future. The chaotic consequences include deteriorated […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2555

Cassava Industry in Thailand: Prospects

Kuakoon Piyachomkwanand Morakot TanticharoenNational Science and Technology Development Agency (NSTDA) Abstract In Thailand, cassava (Manihot esculenta Crantz) is considered one of the most important economic crops with annual production of around 25 million tons. The production of cassava has steadily increased, mainly through an increase in root productivity (from 15.63 tons/ha in 2001 to 22.93 […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2555

Thai Food: A Gateway to Cultural Understanding

Ratiwan Watanasin Abstract The purpose of this paper is to deliver a key part of fi ndings of the author’s doctoral thesis in order to support a concrete relationship between food and cross-cultural understanding. Food choice is a multidimensional consumer decision making activity. Typically, consumers perceive their native food more favourably; thereby, adoption of ethnic […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2555
1 2 3 4 8