ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๒ เมษายน-มิถุนายน ๒๕๕๖

ดาวน์โหลดสารบัญ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : มุมมองจากนักประวัติศาสตร์ปิยนาถ บุนนาค การปรับตัวของประเทศไทยในยุคโลกาภิวัตน์ เอเชียรุ่งโรจน์ และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนลิขิต ธีรเวคิน การสร้างสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อ แบ่งปันและเอื้ออาทรในประชาคมอาเซียน : บทวิพากษ์ในเชิงปรัชญาสิวลี ศิริไล สวัสดิการสังคมในประเทศไทย : กรณีศึกษาสวัสดิการสังคมในบริบทประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนปฐมาภรณ์ บุษปธำรง การตัดสินใจในรูปคณะกรรมการภาครัฐวิษณุ เครืองาม คัมภีร์ใบลานล้านนาอรุณรัตน์ วิเชียรเขียว กาลเวลา–นักฆ่าผู้ยิ่งใหญ่ : ใครเล่าสามารถฆ่ากาลเวลาได้บรรจบ บรรณรุจิ ประโยชน์นิยมในความเรียงว่าด้วยเสรีภาพของจอห์น สจวร์ต มิลล์ภัทรพร สิริกาญจน การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ทิศนา แขมมณี แนวคิดจิตวิทยาในการจัดการความขัดแย้งในใจและสร้างสันติสุขพรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์ แม่–กำเนิดนวนิยายสัจนิยมแนวสังคมนิยมสัญชัย สุวังบุตร ชาวอเมริกันเชื้อสายญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒วงเดือน นาราสัจจ์ รายชื่อหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ราชบัณฑิตยสถานจัดพิมพ์และจำหน่าย

ผู้ดูแลระบบ

01/04/2556

ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

รองปก สารบัญ มรดกความทรงจำแห่งโลก : จารึกวัดโพธิ์คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ การใช้คำลักษณนามในภาษาไทยกาญจนา นาคสกุล เมื่อออกเสียงคำว่า เพชรบุรี เป็น [เพ็ดชะ/บูรี] ทำไม [บุรี] จึงกลายเป็น [บูรี]อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์ คำว่า มิ่งและขวัญนววรรณ พันธุเมธา คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกริยาอาการในภาษาไทยถิ่นใต้ (อำเภอเมืองสงขลา)วิจินตน์ ภาณุพงศ์ สุภาษิตพระร่วงคำโคลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโชษิตา มณีใส พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : การสร้างสีสันเพื่อผู้ชมร่วมสมัยชลดา เรืองรักษ์ลิขิต ฟลาเมงโก–จิตวิญญาณแห่งอันดาลูเซียไขแสง ศุขะวัฒนะ ม้าในนาฏกรรมไทยไพโรจน์ ทองคำสุก ศัพท์ศิลปะสากลในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒อัศนีย์ ชูอรุณ จินตนาการ แนวคิด และการสร้างสรรค์งานศิลปะวิบูลย์ ลี้สุวรรณ พิพิธภัณฑ์ : พระที่นั่งวิมานเมฆมาโนช กงกะนันทน์ พระพุทธเจ้าหลวงกับต้นไม้และงานภูมิทัศน์ : พระราชหัตถเลขาโปรดเกล้าฯพระราชทานเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๘–๒๔๕๓เดชา บุญคํ้า แนวคิดเรื่องความหมายและการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานสถาปัตยกรรมผุสดี […]

ผู้ดูแลระบบ

01/01/2556

Biodiversity and Sustainable Agriculture for Medicine, Health, and Food

Monnipha Sila-asnaAhnond Bunyaratvej Abstract In mid-year 2011, the world population was increased to 7 billion. The rising fi gure of world population is estimated to be 8 billion in 2025 and 9.0 billion people in the year 2050. The overgrowth will be the critical threshold for biological chaos in future. The chaotic consequences include deteriorated […]

ผู้ดูแลระบบ

01/12/2555
1 4 5 6 11