สูงวัย… ไม่ตายกลางถนน

วันนี้ (๓๐ ต.ค. ๖๒) เวลา ๙.๓๐ น. ศ. นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานเปิดการเสวนาวิชาการเรื่อง “สูงวัย… ไม่ตายกลางถนน” ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยคณะกรรมการเฉพาะกิจจัดทำข้อเสนอแผนแม่บทเรื่องสังคมผู้สูงอายุต่อรัฐบาล จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ กองศิลปกรรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนมาร่วมเสวนาเสนอความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ พันตำรวจเอก สุริยัน วินิจมนตรี ผู้กำกับกลุ่มงานจราจร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, นายบุญสม สุวรรณปิฎกกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการจราจร กองนโยบายและแผน สำนักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร, นายประยูร ภู่แส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ, ผู้แทนองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย คือ นายสุรชัย ปานน้อย ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการสื่อสารด้านภัยพิบัติ และนายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านเนื้อหาสื่อสาธารณะ และมี ศ. ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑ เป็นผู้ดำเนินการเสวนา วัตถุประสงค์ของการจัดการเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ได้ร่วมกันเสนอแนวคิดและวิธีป้องกันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งวิธีการส่งเสริมให้ภาครัฐมีมาตรการที่ดีในการควบคุมการจราจรให้แก่ผู้สูงวัยและผู้ใช้ถนนทั่วไป และเพื่อนำผลการเสวนาไปจัดทำแนวคิดเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนของผู้สูงวัยและผู้ใช้ถนนในแผนแม่บทเรื่องสังคมผู้สูงอายุต่อรัฐบาลต่อไป

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider