ศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

ตามที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้เผยแพร่ศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางเพจเฟซบุ๊กสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เช่น คำว่า “ข้อมูลมหัต (big data)” ซึ่งเป็นศัพท์สาขาวิชาสถิติศาสตร์ นั้น การเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวจุดประกายให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และมีผู้เผยแพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาผ่านทางสื่อสังคม (social media)

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจึงได้ตรวจสอบข้อมูลศัพท์บัญญัติดังกล่าวจากฐานข้อมูลศัพท์บัญญัติของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา พบข้อมูลการบัญญัติในหลายสาขาดังนี้

คำศัพท์ศัพท์บัญญัติสาขาวิชา
Twitterทวิตเตอร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
big dataข้อมูลขนาดใหญ่คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ข้อมูลมหัตสถิติศาสตร์
socializationการขัดเกลาทางสังคมภาษาศาสตร์ประยุกต์
 การขัดเกลาทางสังคม,
สังคมกรณ์
สังคมวิทยา
intuitionสหัชญาณวิทยาศาสตร์
 การรู้เองภาษาศาสตร์ทั่วไป
 อัชฌัตติกญาณ,
การรู้เอง
ปรัชญา
Innate ideaสชาติกมโนคติ,
มโนคติแต่กำเนิด
ปรัชญา
hermeneuticsอรรถปริวรรตสังคมวิทยา
 ๑. อรรถปริวรรตศาสตร์ ๒. อรรถปริวรรตวิธีปรัชญา
agnosticismอไญยนิยมปรัชญา
actionกัตตุภาวะ, ภาวะทำการปรัชญา
 การดำเนินเรื่องวรรณกรรม
 กิริยาวิทยาศาสตร์
 ๑. แสดง
๒. การแสดง
มีความหมายเหมือนกับ acting   
๑. การเคลื่อนไหว, ท่าทาง
๒. ชิ้นฟิล์ม
มีความหมายเหมือนกับ take   
เทคโนโลยีทางภาพ
 ๑. อรรถคดี
๒. การฟ้องคดี
๓. การกระทำ
นิติศาสตร์
categoryประเภท, ปทารถะปรัชญา
 ประเภทวิทยาศาสตร์
 ประเภทสังคมวิทยา
 ประเภทภาษาศาสตร์ทั่วไป
syllogismตรรกบท, รูปนิรนัย,
ช่วงความคิด,
ปรัตถานุมาน
ปรัชญา
classicismศึกษิตนิยมปรัชญา
 คติคลาสสิกศิลปะ
 คตินิยมคลาสสิก,
คตินิยมแบบแผน
วรรณกรรม
 คตินิยมคลาสสิก,
คตินิยมแบบแผน
สถาปัตยกรรมศาสตร์
computerคอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์วิทยาศาสตร์
 คอมพิวเตอร์, คณิตกรณ์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
new normบรรทัดฐานใหม่มติคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ที่
เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่
๒/๒๕๖๓
new normalนิวนอร์มัล,
ความปรกติใหม่
ฐานวิถีชีวิตใหม่
มติคณะกรรมการบัญญัติศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่
๒/๒๕๖๓

อนึ่ง ตามที่มีผู้เผยแพร่ข้อมูลคำทับศัพท์ผ่านสื่อสังคม (social media) ดังนี้

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาได้ตรวจสอบแล้ว คำชุดดังกล่าวเขียนตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ มีบางคำที่มีศัพท์บัญญัติด้วย ดังนี้

คำศัพท์ศัพท์บัญญัติสาขาวิชาทับศัพท์
Facebookเฟซบุ๊กคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเฟซบุ๊ก
like ไลก์
commentหมายเหตุคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคอมเมนต์
 เนื้อความภาษาศาสตร์ทั่วไป 
clickคลิกคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศคลิก
 เสียงเดาะภาษาศาสตร์ทั่วไป 
e-mail; emailส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, ส่งอีเมลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอีเมล
e-mail; email; electronic mailจดหมายอิเล็กทรอนิกส์, ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, อีเมลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
web siteที่อยู่เว็บ, เว็บไซต์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเว็บไซต์
mouseเมาส์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเมาส์
block๑. กลุ่มระเบียน
๒. บล็อก
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศบล็อก
 ช่วงตึก; พื้นที่มีถนนล้อมรอบสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
digital-เชิงเลข, -ดิจิทัลคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
  เชิงเลข, -ดิจิทัลวิทยาศาสตร์

 
updateปรับ, ปรับให้เป็นปัจจุบันคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

อัปเดต
specตัดมาจาก specification
ไม่มีศัพท์บัญญัติ
“spec” เขียนทับศัพท์ว่า “สเปก”
graphic-กราฟิก     คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศกราฟิก
applicationการประยุกต์
โปรแกรมประยุกต์
ระบบประยุกต์
งานประยุกต์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแอปพลิเคชัน
 คำขอเอาประกันภัยประกันภัย
 ๑. คำขอ
๒. คำขอโดยทำเป็นคำร้อง
นิติศาสตร์
internetอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอินเทอร์เน็ต
upgradeยกระดับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอัปเกรด

๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓