พิธีบวงสรวงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๑๙ น. ณ อาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา พร้อมทั้งเลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผู้แทนจาก บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ในฐานผู้รับจ้าง ได้ร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงที่คณาจารย์แต่โบราณกาลได้กระทำต่อๆ กันมา เพื่อเป็นการยอมรับนับถือและบอกกล่าวบูชาเทวดา ฟ้าดิน ด้วยเครื่องสังเวย ผลไม้มงคล ของมงคล และดอกไม้ ธูปเทียน เป็นต้น ก่อนการดำเนินการตกแต่งอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อนให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เพื่อให้เกิดความราบรื่น และสำเร็จลุล่วงตามความมุ่งหมาย ทั้งนี้ สำนักงานราชบัณฑิตยสภาจักเร่งรัดให้ผู้รับจ้างดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมศกนี้