ปีที่ ๓๘ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๖

รองปก

สารบัญ

มรดกความทรงจำแห่งโลก : จารึกวัดโพธิ์
คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ

การใช้คำลักษณนามในภาษาไทย
กาญจนา นาคสกุล

เมื่อออกเสียงคำว่า เพชรบุรี เป็น [เพ็ดชะ/บูรี] ทำไม [บุรี] จึงกลายเป็น [บูรี]
อุดม วโรตม์สิกขดิตถ์

คำว่า มิ่งและขวัญ
นววรรณ พันธุเมธา

คำศัพท์ที่มีความหมายเกี่ยวกับกริยาอาการในภาษาไทยถิ่นใต้ (อำเภอเมืองสงขลา)
วิจินตน์ ภาณุพงศ์

สุภาษิตพระร่วงคำโคลง พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
โชษิตา มณีใส

พระราชนิพนธ์บทเจรจาละครเรื่องอิเหนาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว : การสร้างสีสันเพื่อผู้ชมร่วมสมัย
ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต

ฟลาเมงโก–จิตวิญญาณแห่งอันดาลูเซีย
ไขแสง ศุขะวัฒนะ

ม้าในนาฏกรรมไทย
ไพโรจน์ ทองคำสุก

ศัพท์ศิลปะสากลในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒
อัศนีย์ ชูอรุณ

จินตนาการ แนวคิด และการสร้างสรรค์งานศิลปะ
วิบูลย์ ลี้สุวรรณ

พิพิธภัณฑ์ : พระที่นั่งวิมานเมฆ
มาโนช กงกะนันทน์

พระพุทธเจ้าหลวงกับต้นไม้และงานภูมิทัศน์ : พระราชหัตถเลขาโปรดเกล้าฯพระราชทานเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๓๘–๒๔๕๓
เดชา บุญคํ้า

แนวคิดเรื่องความหมายและการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวในงานสถาปัตยกรรม
ผุสดี ทิพทัส

โลกทัศน์และคำสอนของ ลา ร็อชฟูโก
จินตนา ดำรงค์เลิศ

กระบวนการเปลี่ยนรูป (metamorphosis)
มาลิทัต พรหมทัตตเวที

คำเรียกในครอบครัวจีน
ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

พระถังซำจั๋งฉบับตะวันตก การเดินทางสู่ตะวันออก (Die Morgenlandfahrt) ของแฮร์มันน์ เฮสเซอ–การค้นหาตัวตนในแง่พระพุทธศาสนา
พรสรรค์ วัฒนางกูร

สถาปัตยกรรมในประเทศอาเซียน
มติ ตั้งพานิช

การทับศัพท์ภาษาพม่า
นิตยา กาญจนะวรรณ

รู้จักวรรณกรรมอาเซียนร่วมสมัย
รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

การพัฒนาดนตรีไทยสู่ประชาคมอาเซียน
ชนก สาคริก