นายกราชบัณฑิตยสภาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

เมื่อวันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๓๐ น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกิจการสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ โดยมี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ราชบัณฑิตผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อง ๔๐๑ ชั้น ๔ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา และผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวแสดงมุทิตาจิตแก่ราชบัณฑิตและภาคีสมาชิกที่มีอายุ ๘๔ ปีขึ้นไป เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาราชบัณฑิตยสภา ปีที่ ๙๘ วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ การจัดพิมพ์หนังสือและวารสารราชบัณฑิตยสภา เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ผลการประชุมกรรมการบริหารของ Union Académique Internationale (UAI) หรือ International Union of Academies (IUA) เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งทาง UAI มีความสนใจจะร่วมศึกษาเรื่องศาสนากับ AI ร่วมกับราชบัณฑิตยสภาในปี ๒๕๖๙ และในปี ๒๕๗๐ UAI จะจัดประชุมสมัชชาใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร