ที่ประชุมราชบัณฑิตยสภามีมติรับรองการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ๒ ตำแหน่ง และเห็นชอบการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศราชบัณฑิตยสภา

วันพุธที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล นายกราชบัณฑิตยสภา ในฐานะนายกสภา เป็นประธานการประชุมราชบัณฑิตยสภา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมีกรรมการสภาซึ่งเป็นราชบัณฑิตจาก ๓ สำนัก ได้แก่ สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักวิทยาศาสตร์ และสำนักศิลปกรรม พร้อมด้วยนายกฤษฎา คงคะจันทร์ เลขาธิการราชบัณฑิตยสภา ในฐานะเลขานุการสภา ภาคีสมาชิก ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองการเลือกภาคีสมาชิกเพื่อแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตของสำนักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ ตำแหน่ง โดยมีมติเห็นชอบและรับรองให้ ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ และศาสตราจารย์ นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ ภาคีสมาชิก ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ เป็นผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิต ประเภทวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ สำนักวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาและเห็นชอบการแก้ไขระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศราชบัณฑิตยสภา ประกอบด้วย ระเบียบราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยเงินอุปการะราชบัณฑิตและภาคีสมาชิก พ.ศ. …. ประกาศราชบัณฑิตยสภา เรื่องขั้นตอนการขอรับเงินอุปการะกึ่งหนึ่งของราชบัณฑิต พ.ศ. …. ข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยการกำหนดประเภทวิชาในแต่ละสำนักและการแบ่งประเภทวิชาออกเป็นสาขาวิชา พ.ศ. …. และข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา ว่าด้วยเกณฑ์และวิธีการเลือกประธานสำนักและเลขานุการสำนัก พ.ศ. …. รวมถึงได้รับทราบผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของราชบัณฑิตยสภาในรอบ ๓ เดือนด้วย