อำนาจหน้าที่ของราชบัณฑิตยสภา คณะกรรมการกิจการและประธานสำนักตามพระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. ๒๕๕๘ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง