ผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา

ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

นายกราชบัณฑิตยสภา

ศ. ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร. นสพ.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒

สารจากผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา

ทําเนียบผู้บริหาร