ผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์ นพ.สุรพล อิสรไกรศีล

นายกราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๑

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

อุปนายกราชบัณฑิตยสภา คนที่ ๒

สารจากผู้บริหารราชบัณฑิตยสภา

ทําเนียบผู้บริหาร