ทําเนียบผู้บริหาร

นายกราชบัณฑิตยสภา

นายกราชบัณฑิตยสถาน

ศาสตราจารย์ พลโท พระยาศัลวิธานนิเทศ

พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2532

 

ศาสตราจารย์ พันโท ดร.บุญพฤกษ์ จาฏามระ

พ.ศ. 2528 – พ.ศ. 2532 (รักษาการ)

พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2540

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ปัญญา บริสุทธิ์

พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2556

 

 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2558

 

 

นายกราชบัณฑิตยสภา

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สันทัด โรจนสุนทร

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2558

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ อดุลพันธุ์

พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560

 

 

ดร.โสภา ชูพิกุลชัย ชปีลมันน์

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562

 

 

ศ. ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์

พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน