ติดต่อ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สนามเสือป่า เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๓๕๖ ๐๔๖๖-๗๐
อีเมล ripub@royin.mail.go.th