ราชบัณฑิตสัญจร

สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง

 • ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต
  on 29/08/2019

  โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร เรื่อง ทำไมจึงต้องสร้างความฉลาดรู้ : ศึกษาจากปรากฏการณ์และทำนายอนาคต โดย สํานักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ณ ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร (ห้อง ๑๐๑)อาคารประชุมสุข อาชวอํารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • สังคมใหม่ สังคมเสมอภาค
  on 23/01/2019

  โครงการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๒สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง ราชบัณฑิตยสภา เรื่อง สังคมใหม่สังคมเสมอภาคเมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง กรุงเทพมหานคร

สำนักวิทยาศาสตร์

 • ประเทศไทยกับความท้าทายในการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation Challenges for Thailand)
  on 01/09/2019

  วันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนโครงสร้างประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัล” 190828 royal council (1) pichet from worsak kanok-nukulchai ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย ราชบัณฑิต “การก้าวกระโดดสู่สังคมดิจิทัล ตัวอย่างประเทศจีน” …

 • การปฏิรูประบบการบริการสุขภาพคนไทย
  on 10/07/2018

  สรุปการประชุมวิชาการเรื่องการปฏิรูประบบการบริการสุขภาพคนไทยหนังสือสรุปการประชุมวิชาการราชบัณฑิตสัญจร ประจำปี ๒๕๖๑สำนักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภาเมื่อวันพุธที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ

สำนักศิลปกรรม